TECLOCK VIETNAM

Đại lý phân phối Teclock tại Việt Nam, chuyên cung cấp đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock, máy đo độ cứng cao su TeclockGS 615 TeclockGS 608Sel TeclockGS 612 TeclockGS 610 TeclockGS 607 TeclockGX02 Teclock, Teclock Vietnam

Đồng hồ so 0.001mm TM-1201
Đồng hồ so 0.001mm TM-1201PW
Đồng hồ so 0.001mm TM-1251
Đồng hồ so 0.001mm TM-1202
Đồng hồ so 0.001mm TM-1205
Đồng hồ so 0.01mm TM-110
Đồng hồ so 0.01mm TM-110R
Đồng hồ so 0.01mm TM-110D
Đồng hồ so 0.01mm TM-110-4A
Đồng hồ so 0.01mm TM-110PW
Đồng hồ so 0.01mm TM-110P
Đồng hồ so 0.01mm TM-105
Đồng hồ so 0.01mm TM-105W
Đồng hồ so 0.01mm TM-5106
Đồng hồ so 0.01mm TM-5105
Đồng hồ so 0.1mm TM-91
Đồng hồ so 0.1mm TM-91R
Đồng hồ so 0.1mm TM-92
Đồng hồ so 0.1mm TM-93
Đồng hồ so kim ngắn TM-35
Đồng hồ so kim ngắn TM-35-01
Đồng hồ so kim ngắn TM-35-03
Đồng hồ so kim ngắn TM-35-04
Đồng hồ so kim ngắn TM-35-02D
Đồng hồ so kim ngắn TM-34
Đồng hồ so kim ngắn TM-36
Đồng hồ so kim ngắn TM-37
Đồng hồ so kim ngắn TM-37C
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-121
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-121D
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-121PW
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-131
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-132D
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-130
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-130R
Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-130D
Đồng hồ so kích thước kim dài KM-55
Đồng hồ so kích thước kim dài KM-155
Đồng hồ so kích thước kim dài KM-155D
Đồng hồ so kích thước kim dài KM-05100
Đồng hồ so kích thước kim dài KM-05150
Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-1200
Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-1210
Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-1211
Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-102
Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-98
Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-5210
Đồng hồ so kim đo chân sau ST-305A
Đồng hồ so kim đo chân sau ST-305B
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-310
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-311
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-314
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-315
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-316
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-370
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-315PS
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-316PS
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-352
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-353
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-354
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-355
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-358
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-352-5
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-353-5
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-355-10
Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-358-15
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112-3A
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112-80g
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112P
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112FE
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112AT
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112D
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528-3A
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528-80g
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528FE
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114P
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-124
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-124LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-124LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-125
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-125LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-125LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201L
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1202L
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-130
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-130LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-130LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SFM-627
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ TPM-116
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ TPM-617
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ TPM-618
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử TPD-617J
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử TPD-618J
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2-LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2-LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2-3A
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2-LS
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2-LW
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2-3A
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540J
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550J
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-565J
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-565J-L
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-130J
Quả nặng đồng hồ đo độ dày PF-01J
Quả nặng đồng hồ đo độ dày PF-02J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-11J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-12J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-13J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-14J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-15J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-16J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-17J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-18J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-20J
Chân đế đồng hồ đo độ dày PGM-20-5
Chân đế đồng hồ đo độ dày PGM-20-8
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-210
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-211
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-213
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-214
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-250
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-220
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-221
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-222
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-223
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-224
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-230
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-233
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-234
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-295
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-273
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-280
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-283
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-251
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-252
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-264
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-293
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-210P
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-250P
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-223P
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-224P
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-210S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-211S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-213S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-250S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-252S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2100S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2110S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2130S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2520S2
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-210J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-211J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-213J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-214J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-215J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-240J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-241J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-293J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2100J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2150J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2400J
Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2410J
Đồng hồ đo đường kính trong IM-1
Đồng hồ đo đường kính trong IM-2
Đồng hồ đo đường kính trong IM-4
Đồng hồ đo đường kính trong IM-5
Đồng hồ đo đường kính trong IM-880
Đồng hồ đo đường kính trong IM-881
Đồng hồ đo đường kính trong IM-882
Đồng hồ đo đường kính trong IM-880B
Đồng hồ đo đường kính trong IM-881B
Đồng hồ đo đường kính trong IM-882B
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-1
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-2
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-3
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-8
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-9
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-11
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-20
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-21
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-22
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GMD-1J
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GMD-2J
Đồng hồ đo độ dày vật liệu GMD-8J
Đồng hồ đo đường kính trong FM-20
Đồng hồ đo đường kính trong FM-25
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-160
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-250
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-400
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35S
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60S
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150S
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-160S
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-250S
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-400S
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35F
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60F
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150F
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35FS
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60FS
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150FS
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CN-10
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CN-18
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-3N
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-4N
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-6N
Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-10N
Đồng hồ đo lực căng DTN-5
Đồng hồ đo lực căng DTN-10
Đồng hồ đo lực căng DTN-10G
Đồng hồ đo lực căng DTN-30
Đồng hồ đo lực căng DTN-30G
Đồng hồ đo lực căng DTN-50
Đồng hồ đo lực căng DTN-50G
Đồng hồ đo lực căng DTN-100
Đồng hồ đo lực căng DTN-100G
Đồng hồ đo lực căng DTN-150
Đồng hồ đo lực căng DTN-150G
Đồng hồ đo lực căng DTN-300
Đồng hồ đo lực căng DTN-300G
Đồng hồ đo lực căng DTN-500
Đồng hồ đo lực căng DTN-500G
Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PP-705-300
Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PP-705-500
Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PP-705-1000
Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-3
Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-5
Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-10
Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-20
Đồng hồ đo độ lệch trục CSDG-A
Đồng hồ đo độ lệch trục chân đế có nam châm TM-104YS
Đồng hồ đo độ lệch trục chân đế có nam châm TM-106YS
Thiết bị đo độ đồng trục FM-5 Standard type
Thiết bị đo độ đồng trục FM-5 High precision type
Đồng hồ so dạng điện tử PC-440J
Đồng hồ so dạng điện tử PC-465J
Đồng hồ so dạng điện tử PC-450J-f
Đồng hồ so dạng điện tử PC-455J-f
Đồng hồ so dạng điện tử PC-480S2
Đồng hồ so dạng điện tử PC-485S2
Máy in file test trên đồng hồ kỹ thuật số  SD-763P
Thiết bị đo so sánh với vật mẫu FM-55J
Thiết bị đo so sánh với vật mẫu FM-60J
Chân đế dùng cho đồng hồ so SD-465A
Chân đế dùng cho đồng hồ so SD-101A
Chân đế dùng cho đồng hồ so US-16B
Chân đế dùng cho đồng hồ so US-22B
Chân đế dùng cho đồng hồ so US-25
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-10
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-14
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-18
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-20
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-24
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-28
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-29
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-30
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-31
Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-32
Chân đế dùng cho đồng hồ đo độ đồng trục MB-1040
Chân đế dùng cho đồng hồ đo độ đồng trục MB-1050
Chân đế dùng cho đồng hồ đo độ đồng trục MB-B
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-701N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-701G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-702N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-702G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-703N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-703G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-706N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-706G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719R
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720R
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-709P
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-709N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-709G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719P
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719H
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719L
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720H
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720L
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-721N
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-721G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-779G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-755
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-743G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-744G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-750G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-751G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-752G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-753G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-754G
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607A
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607B
Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607C
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-701K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-706K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K-H
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K-L
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K-R
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K-H
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K-L
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K-R
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-721K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-743K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-744K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-750K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-751K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-752K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-753K
Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-754K
Máy đo độ cứng cao su, nhựa GS-610
Máy đo độ cứng cao su, nhựa GS-612
Máy đo độ cứng cao su, nhựa GS-615
Máy kiểm tra đồng hồ đo độ cứng cao su GS-607
Máy đo độ cứng tự động  GX-02A
Máy đo độ cứng tự động  GX-02D
Máy đo độ cứng tự động  GX-02E
Máy đo độ cứng tự động Micro size GS-680sel

TECLOCK VIETNAM

Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  49
 • Tuần này:
  49
 • Tuần trước:
  13779
 • Tháng trước:
  13779
 • Tất cả:
  1147257
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved