Đại lý phân phối Keller tại Việt Nam

KELLER VIETNAM - Đại lý cung cấp thiết bị Keller chính hãng tại Việt Nam

Keller có trụ sở chính đặt tại Đức, Keller nổi tiếng với các dòng thiết bị phát hiện lửa, giám sát nhiệt độ trong nhà máy, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Các sản phẩm chính của Keller như : Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại, hỏa kế hồng ngoại, súng bắn nhiệt độ hồng ngoại, máy quét ngọn lửa, bộ điều khiển ngọn lửa.

Stationary Pyrometers

  CellaTemp PA Series

 CellaTemp PA with fibre optics

 CellaCast PA Series

  CellaCombustion PA

Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Keller | Hỏa kế hồng ngoại Keller | Pyrometers

Detail PA 10 PA 20 PA 30 PA 35
Measuring range °C 0 - 1000 °C 250 - 2000 °C 500 - 2500 °C 600 - 3000 °C
Sensor spectral spectral spectral spectral
Measuring uncertainty 1% of value,
min. 2 K
regarding 30 ms
0,3 % of value
min. 4 K
0,3 % of value
min. 4 K
0,3 % of value
min. 4 K
Reproducabilty 1 K 1 K 1 K 1 K
Response time t98 ≤ 30 ms ≤ 50 ms (T>250 °C)
≤  2 ms (T>750 °C)
≤ 50 ms (T>550 °C)
≤  2 ms (T>750 °C)
≤ 50 ms (T>650 °C)
≤  2 ms (T>850 °C)
Resolution current output 0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
Resolution display 0,1 K < 200 °C
1 K
200 °C
1 K 1 K 1 K
Resolution
USB / RS 485
0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K
Optical ResolutionDistance/ Focus PZ 10.01:  50:1 (300mm -∞)
PZ 10.05:  48:1 (150-300mm)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  175:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 150:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 275:1 (1200mm-∞)
PZ 20.05: 40:1 (200mm - ∞)
PA 20.06: 380:1 (600mm - ∞)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  210:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 200:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 310:1 (1200mm-∞)
PZ 20.05: 55:1 (200mm - ∞)
PA 20.06: 430:1 (600mm - ∞)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  210:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 200:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 310:1 (1200mm-∞)
PZ 20.05: 55:1 (200mm - ∞)
PA 20.06: 430:1 (600mm - ∞)
[for 90% energy]
Spectral range µm 8 - 14 µm 1,1 - 1,7 µm 0,78 - 1,06 µm 0,82 - 0,93 µm
Analogue output 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA
Analogue input 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V
Switching output 2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
Switching input 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V
Communication USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
Ambient temp. 0 - 65 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C
Sighting Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens
Laser spot light Laser spot light Laser spot light Laser spot light
Camera Camera Camera Camera
Display LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm
Detail PA 13 PA 15 PA 15 PA 17
Measuring range °C 500 - 1600 °C 300 - 1300 °C 500 - 2500 °C 400 - 2000 °C
Sensor spectral spectral spectral spectral
Measuring uncertainty 1% of value 0,75% of value,
min. 3 K
0,75% of value 0,75% of value +1K
Reproducabilty 2 K 2 K 2 K 2 K
Response time t98 ≤100 ms ≤100 ms ≤100 ms ≤100 ms
Resolution current output 0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
Resolution display 1 K 1 K 1 K 1 K
Resolution
USB / RS 485
0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K
Optical ResolutionDistance/ Focus PZ 15.03:  45:1 (800mm -∞)
[for 90% energy]
PZ 15.03:  45:1 (800mm -∞)
[for 90% energy]
PZ 15.03:  70:1 (800mm -∞)
[for 90% energy]
PZ 15.03:  75:1 (800mm -∞)
[for 90% energy]
Spectral range µm 3,9 µm 4,6-4,9 µm 4,6-4,9 µm 4,35-4,61 µm
Analogue output 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA
Analogue input 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V
Switching output 2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
Switching input 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V
Communication USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
Ambient temp. 0 - 65 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C
Sighting Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens
Laser spot light Laser spot light Laser spot light Laser spot light
Camera Camera Camera Camera
Display LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm
Detail PA28 PA 29 PA 29 PA 29
Measuring range °C 75 - 650 °C 150 - 800 °C 180 - 1200 °C 250 - 2000 °C
Sensor spectral spectral spectral spectral
Measuring uncertainty 0,75 % of value
min. 3 K
0,75 % of value
min. 5 K
0,75 % of value
min. 5 K
0,5 % of value
min. 4 K
Reproducabilty 1 K 1 K 1 K 1 K
Response time t98 ≤ 200 ms (T>75 °C)
≤ 50 ms (T>100 °C)
≤ 15 ms (T>125 °C)
≤  2 ms (T>200 °C)
≤ 50 ms (T>150 °C)
≤ 15 ms (T>200 °C)
≤  2 ms (T>350 °C)
≤ 75 ms (T>180 °C)
≤ 35 ms (T>200 °C)
≤  5 ms (T>300 °C)
≤  2 ms (T>600 °C)
≤ 50 ms (T>250 °C)
≤  2 ms (T>750 °C)
Resolution current output 0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
Resolution display 0,1 K < 200 °C
1 K
200 °C
0,1 K < 200 °C
1 K
200 °C
0,1 K < 200 °C
1 K
200 °C
1 K
Resolution
USB / RS 485
0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K
Optical ResolutionDistance/ Focus PZ20.08:  48:1 (300 mm - ∞)
[for 90% energy]
PZ20.08:  48:1 (300 mm - ∞)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  60:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 56:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 96:1 (1200mm-∞)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  210:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 200:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 310:1 (1200mm-∞)
PZ 20.05: 55:1 (200mm - ∞)
[for 90% energy]
Spectral range µm 1,8 - 2,4 µm 1,8 - 2,2 µm 1,8 - 2,2 µm 1,8 - 2,2 µm
Analogue output 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA
Analogue input 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V
Switching output 2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
Switching input 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V
Communication USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
Ambient temp. 0 - 50 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C
Sighting Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens
Laser spot light Laser spot light Laser spot light Laser spot light
Camera Camera Camera Camera
Display LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm
Detail PA 40 PA 40 PA 40 PA 40
Measuring range °C 500 - 1400 °C
Abschaltpunkt:
500°C @50%
650 - 1700 °C
Abschaltpunkt:
650°C @50%
750 - 2400 °C
Abschaltpunkt:
750°C @50%
850 - 3000 °C
Abschaltpunkt:
850°C @50%
Sensor Quotient Quotient Quotient Quotient
Measuring uncertainty 1% of value 1% of value 1% of value 1% of value
Reproducabilty 2 K 2 K 2 K 2 K
Response time t98 ≤ 10 ms (T>650 °C) ≤ 20 ms (T>650 °C)
≤ 10 ms (T>750 °C)
≤ 10 ms (T>950 °C) ≤ 10 ms (T>1050 °C)
Resolution current output 0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
0,2 K + 0,03 %
of range 
Resolution display 1 K 1 K 1 K 1 K
Resolution
USB / RS 485
0,1 K 0,1 K 0,1 K 0,1 K
Optical ResolutionDistance/ Focus PZ 20.08:  55:1 (300mm -∞)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  80:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 75:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 120:1 (1200mm-∞)
PZ 20.05: 20:1 (200mm - ∞)
PA 20.06: 190:1 (600mm - ∞)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  150:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 140:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 240:1 (1200mm-∞)
PZ 20.05: 35:1 (200mm - ∞)
PA 20.06: 370:1 (600mm - ∞)
[for 90% energy]
PZ 20.01:  150:1 (400mm -∞)
PZ 20.03: 140:1 (200-400mm)
PZ 20.06: 240:1 (1200mm-∞)
PZ 20.05: 35:1 (200mm - ∞)
PA 20.06: 370:1 (600mm - ∞)
PA40.01: 0,32-0,48mm (86-115)
[for 90% energy]
Spectral range µm 0,95 / 1,05 µm 0,95 / 1,05 µm 0,95 / 1,05 µm 0,95 / 1,05 µm
Analogue output 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA 0(4) - 20 mA
Analogue input 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V
Switching output 2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
2  open Collector
≤ 30 mA
Switching input 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V 2 to 24 V
Communication USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
USB
RS 485
Ambient temp. 0 - 65 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C 0 - 65 °C
Sighting Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens Through-the-lens
Laser spot light Laser spot light Laser spot light Laser spot light
Camera Camera Camera Camera
Display LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm LED 8 mm

Đại lý phân phối Keller tại Việt Nam


Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  1293
 • Tuần này:
  3689
 • Tuần trước:
  8756
 • Tháng trước:
  11440
 • Tất cả:
  498764
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved