Bộ điều khiển nhiệt độ Red Lion | Redlion Vietnam

Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Đại lý Redlion Việt Nam
Thành phần:
PID Controller

Đại lý phân phối REDLION chính hãng tại Việt Nam

Nhà cung cấp RED LION Việt Nam | Redlion VietNam

Bộ điều khiển PID nhiệt độ Red Lion

PART # FUNCTION DISPLAY COLOR ADDITIONAL CAPABILITY OUTPUT POWER

PXU10020

Temperature Tri-color Backlit Relay Output AC

PXU11A20

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output AC

PXU20020

Temperature Tri-color Backlit Solid State Output AC

PXU21A20

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay AC

PXU10030

Temperature Tri-color Backlit Relay Output AC

PXU11A30

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output AC

PXU20030

Temperature Tri-color Backlit Solid State Output AC

PXU21A30

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay AC

PXU11A50

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output AC

PXU11AB0

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output DC

PXU21AB0

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay DC

PXU100B0

Temperature Tri-color Backlit Relay Output DC

PXU200B

Temperature Tri-color Backlit Solid State Output DC

PXU11AC0

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output DC

PXU21AC0

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay DC

PXU100C0

Temperature Tri-color Backlit Relay Output DC

PXU11AE0

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output DC

PXU200C0

Temperature Tri-color Backlit Solid State Output DC

PXU11B20

Temperature Tri-color Backlit CT Input Dual Relay Output AC

PXU21B30

Temperature Tri-color Backlit CT Input Logic/Relay AC

PXU21BC0

Temperature Tri-color Backlit CT Input Logic/Relay DC

PXU21BE0

Temperature Tri-color Backlit CT Input Logic/Relay DC

PXU21B20

Temperature Tri-color Backlit CT Input Logic/Relay AC

PXU21BB0

Temperature Tri-color Backlit CT Input Logic/Relay DC

PXU11B30

Temperature Tri-color Backlit CT Input Dual Relay Output AC

PXU11BC0

Temperature Tri-color Backlit CT Input Dual Relay Output DC

PXU11BB0

Temperature Tri-color Backlit CT Input Dual Relay Output DC

PXU21D30

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Logic/Relay AC

PXU21DC0

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Logic/Relay DC

PXU21DE0

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Logic/Relay DC

PXU21D20

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Logic/Relay AC

PXU21DB0

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Logic/Relay DC

PXU21C30

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay AC

PXU21CC0

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay DC

PXU21CE0

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay DC

PXU21C20

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay AC

PXU21CB0

Temperature Tri-color Backlit Logic/Relay DC

PXU11D30

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Dual Relay Output AC

PXU11DC0

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Dual Relay Output DC

PXU11D20

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Dual Relay Output AC

PXU11DB0

Temperature Tri-color Backlit Remote Setpoint Dual Relay Output DC

PXU11C30

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output AC

PXU11CC0

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output DC

PXU11C20

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output AC

PXU11CB0

Temperature Tri-color Backlit Dual Relay Output DC

PXU30030

Temperature Tri-color Backlit 4 to 20 mA AC

PXU10020 Red Lion

 • PID Control
 • Main Control Output - Relay
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • 1/16 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

PXU11A20 Red Lion

 • PID Control
 • Main Control Relay
 • Secondary Control Relay
 • RS-485 Communications
 • 2 Programmable User Inputs
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • PC or Front Panel Programming
 • 1/16 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

PXU20020 Red Lion

 • PID Control
 • Main Control Output - Solid State Relay
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • 1/16 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

PXU21A20 Red Lion

 • PID Control
 • Main Control Output - Solid State Relay
 • Secondary Control Output - Relay
 • RS-485 Communications
 • 2 Programmable User Inputs
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • PC or Front Panel Programming
 • 1/16 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

PXU10030 Red Lion

 • PID Control
 • Main Control Output - Relay
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • 1/8 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

 PXU11A30 Red Lion

PXU - PID CONTROLLER, 1/8 DIN UNIVERSAL INPUT, RELAY OUTPUT, AC POWER, RS-485, 2ND RELAY OUTPUT, 2 USER INPUTS

 • PID Control
 • Main Control Relay
 • Secondary Control Relay
 • RS-485 Communications
 • 2 Programmable User Inputs
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • PC or Front Panel Programming
 • 1/8 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

PXU20030 Red Lion

PID CONTROLLER, 1/8 DIN UNIVERSAL INPUT, SS OUTPUT, AC POWER

 • PID Control
 • Main Control Output - Solid State Relay
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • 1/8 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

 PXU21A30 Red Lion

 • PID Control
 • Main Control Output - Solid State Relay
 • Secondary Control Output - Relay
 • RS-485 Communications
 • 2 Programmable User Inputs
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarm
 • PC or Front Panel Programming
 • 1/8 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

PXU11A50 Red Lion

 • PID Control
 • Main Control Relay
 • Secondary Control Relay
 • RS-485 Communications
 • 2 Programmable User Inputs
 • Accepts TC and RTD
 • Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 • On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 • 2 User Programmable Function Buttons
 • Dual Relay Alarms
 • PC or Front Panel Programming
 • 1/4 DIN Size
 • Controllers Meet IP65 Requirements
 • 100 to 240 VAC Power Input

PXU11AB0 Red Lion

 •     PID Control
 •     Main Control Relay
 •     Secondary Control Relay
 •     RS-485 Communications
 •     2 Programmable User Inputs
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarms
 •     PC or Front Panel Programming
 •     1/16 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements
 •     24 VDC Power Input

 PXU21AB0 Red Lion

 1/16 DIN UNIVERSAL INPUT, SS OUTPUT, DC POWER, RS-485, 2ND RELAY OUTPUT, 2 USER INPUTS

 •    PID Control
 •     Main Control Output - Solid State Relay
 •     Secondary Control Output - Relay
 •     RS-485 Communications
 •     2 Programmable User Inputs
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarms
 •     PC or Front Panel Programming
 •     1/16 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements
 •     24 VDC Power Input

PXU100B0 Red Lion

 •     PID Control
 •     Main Control Output - Relay
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarms
 •     1/16 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements 
 •     24 VDC Power Input

PXU200B0 Red Lion

1/16 DIN UNIVERSAL INPUT, SS OUTPUT, DC POWER

 •     PID Control
 •     Main Control Output - Solid State Relay
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     RS-485 Communications
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarms
 •     1/16 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements
 •     24 VDC Power Input

PXU11AC0 Red Lion

1/8 DIN UNIVERSAL INPUT, RELAY OUTPUT, DC POWER, RS-485, 2ND RELAY OUTPUT, 2 USER INPUTS

 •     PID Control
 •     Main Control Relay
 •     Secondary Control Relay
 •     RS-485 Communications
 •     2 Programmable User Inputs
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarms
 •     PC or Front Panel Programming
 •     1/8 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements
 •     24 VDC Power Input

PXU21AC0 RedLion

1/8 DIN UNIVERSAL INPUT, SS OUTPUT, DC POWER, RS-485, 2ND RELAY OUTPUT, 2 USER INPUTS

 •     PID Control
 •     Main Control Output - Solid State Relay
 •     Secondary Control Output - Relay
 •     RS-485 Communications
 •     2 Programmable User Inputs
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarm
 •     PC or Front Panel Programming
 •     1/8 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements
 •     24 VDC Power Input

PXU100C0 RedLion

1/8 DIN UNIVERSAL INPUT, RELAY OUTPUT, DC POWER

 •     PID Control
 •     Main Control Output - Relay
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarms
 •     1/8 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements
 •     24 VDC Power Input

Xem Thêm Chi Tiết : TẠI ĐÂY

 •     PID Control
 •     Main Control Relay
 •     Secondary Control Relay
 •     RS-485 Communications
 •     2 Programmable User Inputs
 •     Accepts TC and RTD
 •     Accepts 0-10 V, 0/4-20 mA or 0-50 mV Signals
 •     On Demand Auto-Tuning of PID Settings
 •     2 User Programmable Function Buttons
 •     Dual Relay Alarms
 •     PC or Front Panel Programming
 •     1/4 DIN Size
 •     Controllers Meet IP65 Requirements
 •     24 VDC Power Input
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  1124
 • Tuần này:
  4689
 • Tuần trước:
  13613
 • Tháng trước:
  16500
 • Tất cả:
  558635
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved