Đại lý phân phối Sor Việt Nam - Sorinc VietNam

Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Nhà cung cấp Sor Inc Việt Nam

SOR INC VIỆT NAM

Công Ty Tăng Minh Phát - Đại lý Sor inc chính hãng tại Việt Nam - Sorinc VietNam

Đại lý Sor tại Việt Nam

Sor Inc cung cấp hầu hết các giải pháp cho các ngành công nghiệp. Các sản phẩm của Sorinc bao gồm : Công tắc áp suất Sor, Cảm biến áp suất Sor (Cảm biến áp suất 805QS Sor),  Cảm biến nhiệt độ Sor ( Pt100 Sor, RTD sor)...

1. Pressure Switches Sor  

Công tắc áp suất 805QS Sor - Sor Vietnam

Models: 805QS
Ranges: 0-5 psi to 0-30,000 psi (5:1 turndown)
Certifications: Unit: ATEX, CRN, Dual Seal (Canada), FM (US and Canada), INMETRO

Công tắc áp suất V3 Sor - Sor Vietnam

Models: V3
Ranges: 5 to 1750 psi
Certifications: Unit: CSA, SIL; Snap Switch: ATEX, CSA, TestSafe (SAA), UL

Công tắc áp suất 401LC, 401TA Sor - Sor Vietnam

Models: 401LC, 401TA
Ranges: 1000 to 10,000 psi

Công tắc áp suất V2 Sor - Sor Vietnam

Models: V2
Ranges: 30 in Hg VAC to 4000 psi, 1 bar VAC to 275 bar
Certifications: Unit: CSA, RTN, SIL; Snap Switch ATEX, Testsafe(SAA), UL/CSA

2. Pressure Transmitters Sor

Cảm biến áp suất 805PT Sor - Sorinc Việt Nam

Models: 805PT
Ranges: 0-5 psi to 0-30,000 psi (5:1 turndown)
Certifications: Unit: ATEX, CRN, Dual Seal (Canada), FM (US and Canada), INMETRO

3. Flow Transmitters Sor

Cảm biến lưu lượng 805DT Sor - Sorinc Việt Nam

Models: 815DT
Ranges: 0-138 in H2O (0-5 psid) to 0-500 psi
Model

805PT

805QS

815DT

 815PT

Range 0-5 psi to 0-30,000 psi (5:1 turndown) 0-5 psi to 0-30,000 psi (5:1 turndown) 0-138 in H2O (0-5 psid) to 0-500 psid 0-5 psi to 0-30,000 psi (5:1 turndown)
Output 4-20mmA or 1-5VDC 4-20mmA or 1-5VDC 4-20 mA Hart & & 1-5VDC 4-20 mA Hart & & 1-5VDC

Đại lý phân phối Sor tại Việt Nam

15RB-EE2-N4-C2A 6RN-EE5-N4-C1A-TT 584985-SG8CH7 458463-HK1TW8
4RN-K4-N4-C1A 5NN-K45-N4-F1A 429292-SG8CH7 423787-HK1TW8
4B3-K4-M4-C2A 4RN-K5-M4-CIA-TTYY 403216-SG8CH7 396723-HK1TW8
17RB-K2-N4-C1A 1NNL-K45-N4-F1A-XX371 1NN-K45-N4-C1A-TT 433988-HK1TW8
444811-SA1L05 1NN-K45-N4-F1A-XX371 4NN-K2-N4-C1A-X371 396688-HK1TW8
6NN-K2-N4-F1A-X371 6L-K3-M4-C2A-CGX 54NN-EE118-N4-C1A 396724-HK1TW8
6NN-EE5-N4-C1A-XX371 12NN-KK45-N4-B1A 203NN-K125-U9-C7A 426144-SK1TW8
431151-SA1Q42 12NN-K45-N4-B1A 44V1-K2-N4-B1A 405973-SK1TW8
4B3-K2-N4-B1A 4NN-EE4-N4-C1A-X373 6NN-K3-K4-F1A 403216-SK1TW8
12B3-K614-N4-B1A 54NN-K118-N4-C1A-TTX834 6RN-KK3-S1-C1A-TT 443952-SK1TW8
55V1-K45-M4-C1A 6NN-K5-N4-F1A 9RN-K45-M4-C2A-TT 6B3-K45-M4-C2A-CL
101NN-K5-N4-C1A 6NN-K3-N4-FLA 6RN-K5-M4-C2A-TT 414841-QKC006
6NN-K45-N4-F1A BH-009002-009 6RN-K3-M4-C2A-TT BH-038029-038
9NN-KK5-N4-F1A 5B3-K5-M4-C2A-TTCL 56RN-K216-M4-C2A-TT BH-038013-038
6NN-KK5-N4-F1A 4NN-K45-M4-C1A 4RN-K4-M4-C2A-TT BH-023016-023
4RN-EE4-N4-C1A-X373 BH-072009-072 2RN-KK5-S1-C1A-TT 414822-SEITS7
6NN-KK3-N4-F1A 6NN-K2-N4-F1A-XX373 12RN-K45-M4-C2A-TT 538796-SEITS8
5NN-KK45-N4-F1A 4NN-K5-N4-C1A 52NN-K116-S1-C1A 403214-SB5FJ8
6NN-KK2-N4-F1A 12NN-K4-N4-B1A 107AL-K12-P1-F1A 353431-SB5FJ8
9B3-K5-N4-B1A BH-009047-009 403213-SK1KL8 396769-SEKMQ3
54NN-K118-N4-C2A-PPX373 12NN-K5-N4-B1A 403212-SK1KL8 6L-K45-N4-F1A
5LC-K45-M4-C2A-TTX373 6NN-K5-N4-B1A 52NN-K116-S1-C1A-X4 4NN-K45-M4-C1A-TTYY
6B3-K5-N4-FIA 56NN-K316-M2-F1A 4RN-K4-M4-C2A-TTX6 366363-SB1FH5
4NN-EE45-N4-C2A 54RN-EE118-N4-C1A 2RN-KK5-S1-C1A-TTX4 BH-005023-005
101RN-K3-N4-CIA 4RN-K5-N4-B1A 12RN-K45-M4-C2A-TTX6 361214-N14055
4NN-KK5-N4-B1A 5B3-K5-M4-C2A-TTCL 9RN-K45-M4-C2A-TTX6 9RN-K45-M4-C2A-TT 425817-QFH029
430381-YG053P 1NN-EE45-M4-C1A 6RN-KK3-S1-C1A-TTX4 6RN-KK3-S1-C1A-TT 54NN-EE118-N4-B1A
bh-046003-046 6NN-EE5-M4-C1A 6RN-K5-M4-C2A-TTX6 6RN-K5-M4-C2A-TT 6L-EE5-N4-C2A-YY
12NN-KK45-N4-BIA 54NN-EE118-M4-C1A 6RN-K3-M4-C2A-TTX6 6RN-K3-M4-C2A-TT 5NN-EE3-M4-C1A
9AG-EF45-N1-FIA BH-036001-036 56RN-K216-M4-C2A-TTX6 BH-008003-008
BH-003007-003 448879-SDKHF1 BH-013024-013 BH-008003-008
6B3-K5-N4-F1A 6NN-K2-N4-C1A 397290-0BK033 52RN-JJ117-N4-B2A
6L-K3-N4-F1A 6NN-K3-N4-C1A 5NN-L3-S1-F1A 103W1-K502-N4-C1A
1NN-K45-N4-C2A 6NN-K3-N4-F1A-XX373 405975-SG9FG5 542198-SF4HC7
9NN-K5-N4-F1A-TTX371 6NN-N4-N4-F1A-XX373 403219-SG9FG5 52RM-K116-M4-C2A
6NN-K3-M4-CIA-TT 5NN-1C45-N4-F1A-XX373 BH-043004-043 1NN-K45-N1-C2A
6NN-K5-N4-C1A BH-023066-023 4NN-EE5-H4-C1A 4NN-KK4-N4-C2A-X1TTYY
74VI-K118-N4-C1A 5NN-K3-N4-F1A-XX371 12NN-K45-N1-C1A 403216-29QL14
54RN-K118-N4-C1A 12NN-K614-M4-C1A-XX373 BH-048016-048 403219-29SQ14
66V1-K3-N4-B1A BH-048013-048 BH-004014-004 5NN-K45-N4-C1A
4RM-JJ5-M4-C2A-TTCIC4 12NN-K614-N4-B1A BH-209005-209 6NN-K5-M4-C1A-TT
20XV1-BX115-09-C7A BH-002013-002\4-15PSI 18RB-K2-N4-B1A 637813-HK3AK7
4NN-KK45-M2-C1A-TTB5 11V1-K45-N4-C1A 403217-SG9HWJ 558489-HK3AK7
4LC-KK5-M4-C1A-TTL47 1NN-EE45-N4-F1A 584985-EG9MC6 397113-SGC53Y
74V1-K118-N4-C1A 6RN-K45-M4-C2A-YYTTX371 584985-EG9MC6 BH-413007-413
6NN-K5-M4-C2A-TTX1 1NN-K45-N1-F1A 584985-EG9MC6 bh-603007-603
54RN-K118-N4-C1A 54NN-KK118-N4-C1A 670049-EG9K6S bh-603008-603
54RN-K118-N4-B1A 54RN-KK118-N4-C1A 403216-EG9N60 396912-BP040D
1NN-K45-N4-C1A 1NN-K45-M4-C1A-TTPK 403217-EG9D6H 477277-BP0400
5NN-K5-M1-C2A-TTYYX 4NN-EE4-N4-B1A 499481-EG9NP6 BH-013067-013
12NN-KK45-N4-B1A-X373 52NN-K116-N4-B1A 4V3-AG4-N4-B1A-TT BH-003001-003
54NN-EE118-M4-C2A 12N4-K614-W4-C1A-X3X618 BH-013045-013 435204-29FY34
12NN-KK45-N4-BIA-X373 4NN-K5-M4-C1A-X 54B3-K118-M4-C2A-C1 403212-29F136
1NN-K45-N1-C1A 12PP-K614-N4-B1A-TT 52RN-K116-M1-C2A-TTX 405975-29QSC3
4NN-EE4-N4-B1A-TTX371 4RN-EE45-N4-B1A 403222-W102P9 499481-29FY34
1NN-45-N4-B1A-TTX371 6NN-K3-N4-F1A 397290-W102P9 403214-29FY34
4NN-K2-N4-B1A 101NN-K3-N4-C1A-TT 4NN-KK5-N4-C1A-X373 403217-29FY34
9NN-K45-N4-P1A 4NN-K45-M4-C2A BH-016031-016 435206-29FY34
9NN-K5-N4-PA1 9NN-KK45-N1-CIA-X618 4RN-K5-M4-C1A 686722-SBBDL8
17RB-K2-M1-C2A-TTVVYY 52NN-K116-M4-C2A-TTC4 54NN-K118-M4-C1A-X373 1119847-SBBDS6
BH-023010-023 15RB-K2-N1-C2A-TTC4 396725-SF1G2C 12N4-K614-W4-C1Aa-C1C4
BH-013030-013 BH-603002-603 318642-QBJ013 396788-YG072P
4NN-K45-N4-B1A 15RB-EE2-N4-C1A 447350-QDF007 396786-YG072V
17RB-K2-M1-C2A-TT 44V1-AA45-M4-C1A 676754-SF1Q8G 361214-SA6FPA
9NN-EE45-M4-C1A 450479-SEKMQ 52NN-EE116-N4-B1A 396786-YG072V
1NN-K45-M4-F1A BH-013044-013 430662-EG3PA1 BH-060003-060
54NN-K118-M4-C1A bh-031001-031 4B4-K4-M4-C2A-TT BH-060002-060
9NN-K45-N4-C1A-LL bh-030001-030 BH-209051-209 396788-YG072P
4RN-K4-M4-C2A-TT bh-023005-023 BH-027003-027 429299-YG072T
54RN-K117-M4-C2A-TTX3 405975-SDKH47 4033212-N4X223 BH-025007-025
6NN-K3-N4-CIA-X371 BH-072011-072 4033213-N4X223 BH-013047-013
4L-K45-N4-C1A-PK520KPa 15RB-EE5-N4-C1A 6NN-K3-N4-F2A BH-013041-013
5NN-KK5-M4-C1A 44V1-EF45-M4-C1A 770271-WG3SMP BH-013011-013
4NN-KK5-M4-C1A 15RB-EE5-N4-C1A BH-002011-002 BH-013009-013
15RB-K2-N4-CIA 443952-SG3NX6 BH-040019-040 BH-013011-013
4RM-JJ5-M4-C2A-TTCIC4 4S-K5-M4-C2A-YY BH-040005-040 BH-013009-013
1NN-K45-M4-C1A-TT 12NN-K2-N4-B1A BH-040001-040 BH-072014-072
66V1-K3-N4-B1A 414873-SA6J53 343582-SA1ZF7 BH-025046-025
52NN-K117-N4-BIA 414841-SA6J82 324843-SF5GF5 BH-025033-025
569299-SA7CWQ 12RN-K614-N4-C2A-PP 423787-SF5GF5 BH-025011-025
396644-SC7C16 384025-SA6051 424432-SF5GF5 366346-0AL230
9NN-K45-M4-C1A 5RS-KK45-M4-C1A-TT 396768-29GCX5 12N4-K614-W4-C1A-C1C4
9NN-K45-N4-C1A 9RS-KK45-M4-C1A-TT BH-011002-011 430378-SB4D3
BH-013046-013 6RS-KK45-M4-C1A-TT BH-008009-008 BH-072007-072
9NN-K45-N4-F1A 5AC-AD45-M2-F1A 54NN-K118-M4-C2A BH-072008-072
1NN-K45-N4-F1A BH-031015-031 6NN-K3-N4-C2A 573650-EG3P19
4NN-K5-N4-BIA 517047-SA5JM5 12NN-KK45-M4-C2A-X371 56NN-K316-M2-F1A-XX371
4NN-K5-N4-F1A 522213-SA5JM5 4NN-K4-N4-B1A-XX371 4RN-EE5-M4-C1A
6NN-K45-M4-F2A 403212-LKTW73 BH-009047-009 55V1-K3-N4-B1A
15RB-EE2-N4-C2A BH-031027-031 BH-205022-205 900877-SB1HS7
9NN-K45-N4-F1A-TT 396255-QAG024 BH-205016-205 12B3-K614-U9-C1A-TTCL
52NN-k116-N4-B1A 414851-QAB100 12B3-K2-M4-C1A-CL 4B3-K45-M4-C1A-TTCL
9NN-K5-N4-C2A 438965-Q9E063 405923-OAL192 403213-SBKDX6
66V1-K2-N4-B1A 337043-QBF027 5RN-LL3-M3-C2A-CSPPX6 9RM-T45-N4-C1B-TT
5RN-EE45-N4-C2A-X 4NN-K5-N4-BIA BH-003003-003 54NN-KK118-N4-C2A-TTYY
6RN-EE5-N4-C2A-X BH-027003-027 BH-013055-013 12NN-KK5-N5-C2A-TTYY
6NN-EE5-N4-F1A 697124-SA1005 499481-BP002P 12NN-KK4-N4-C2A-TTYY
1NN-EE45-N1-C2A-TT 707229-SA1005 403221-SAEJR7 5NN-KK5-N4-C2A-TTYY
4NN-EE4-N4-C2A 54PP-K118-M4-C1A 396768-0EH605 4NN-K4-N4-C2A
4NN-EE5-N4-B1A-X371 707229-SF1Q80 12NN-K45-N4-C1A 56NN-K316-M2-F1A-XX371
9NN-K5-N4-F1A-XX371 BH-040040-040 54NN-K118-N4-C2A-RRX817 5NN-K5-N4-C2A
54NN-K118-M4-C1A-X 513617-SDKLY6 496084-WG308P BH-401002-401
4NN-K4-N4-B1A 584985-sc2yx7 56B3-K216-M4-C2A-TT BH-020004-020
99V1-K45-N1-C1A 629928-SG4HZ8 44VI-K4-N4-BIA-X371 BH-401002-401
9NN-KK45-N1-C1A 396048-SG4HZ8 54NN-EE118-N4-B1A-X371 BH-021001-021
6RN-EE2-N4-F1A BH-050054-50 6RN-EE5-N4-C1A-X373 453941-N17016
54NN-K118-N4-C1A 403213-SA1SD4 4NN-K4-N4-C1A-X371 5RN-KK45-M4-C1A
54NN-KK118-N4-CIA-X618 357984-SA1T52 4NN-EE45-N4-C1A 6NN-K5-M4-C2A
4NN-K4-M4-C2A-TTX373 12NN-K45-N1-B1A 6LC-K2-N1-C1A 343570-29NML3
1NN-EE45-N4-C1A 9AG-EF45-N1-F1A 9LC-K45-N1-C1A BH-101001-101
54NN-K118-N4-CIA-TTX834 403214-SK3NG8 BH-900038-900 BH-040006-040
4NN-E44-N4-C1A-X373 397289-SK3NG8 403212-SA1BT2 74V1-K118-N4-B1A
6LC-K3-N4-F2A 434289-SK3NG8 3331400-HH1JZ7 44V1-K4-N4-B1A
54NN-KK118-N4-C1A 396723-SF9DH6 BH-038013-038 99V1-K5-N4-B1A
4NN-K4-M4-C2A 414842-SF9DH6 321641-SE6ZD1 6NN-K45-N4-C1A-TTYY
1NN-EE45-N4-C1A 414841-SF9DH6 397276-SE6ZZ2 9NN-KK45-N4-F1A
12NN-K45-N4-BIA 5RN-EE45-N4-B1A 414841-SE6ZA1 4NN-KK2-N4-B1A 1800
52L-K116-N4-B1A BH-003001-003 447927-SE6ZA3 9N3-K5-N4-F1A 1300
4NN-K4-N4-C14 17RB-EE2-N4-C1A-X 414842-SE6ZA4 9N3-K45-N4-F1A 1300
6RN-EE5-N4-C1A-TT 430378-N13134 414873-WEE6L4 4N3-K2-N4-B1A 1500
54NN-K118-N4-C1A BH-036001-036 4NN-K4-N4-C1A-X373 5NN-K5-M4-C1A-TTX899 2000
52NN-K116-M4-C2A-TT BH-020010-020 4RM-JJ5-M4-C2A-TTC1C4 12NN-K5-N4-BIA-X371
4NN-K5-M4-C2A-TTVVYY 541439-SG8CH5 507132-OEH702 396912–BP040D
66VI-K3-N4-BIA 602823-SG8CH5 54NN-K118-N4-B1A-X373 9AG-EF45-N4-C2A

Đại lý Sor tại Việt Nam - Sorinc Vietnam

Công tắc áp suất 805QS Sor - Sorinc Vietnam 

 • Compact, 316SS, hermetically sealed enclosure
 • Stainless Steel sensor, no O-ring
 • Solid State Relay output
 • 4-20 mA or 1-5 VDC output
 • 0.25% continuous output accuracy
 • Explosion proof
 • EMI/RFI protection
 • NEMA 4X, IP 66 housing
 • FM and ATEX certified for hazardous locations in U.S., Canada and Europe
 • Dual Seal version available
 • Local Indicating Display option available
 • Response time of Continuous output is <= 5 ms
 • Response time of Solid State Switch output is typically <= 5 ms
 • Absolute Pressure range options

Cảm biến áp suất 805PT Sor - Sorinc Việt Nam

 • Compact, 316SS, hermetically sealed enclosure
 •  4-20 mA or 1-5 VDC outputs
 • 0.25% accuracy
 • Explosion proof
 • EMI/RFI protection
 • NEMA 4X
 • Local Indicating Display option available
 • Response Time of Continuous Output is <= 5 ms
 • Absolute Pressure range options

Cảm biến lưu lượng 805DT Sor - Sorinc Việt Nam

 • HART®7 communication protocol with 4-20 mA output
 • 1-5 VDC (low-power) mode of operation output
 • Modbus RTU (RS-485) serial communications
 • Configurable normally-open solid state switch output (SPST)
 • ±0.10% (URL) accuracy (continuous output)
 • Local Indicating Display option available
 • Zero balance & URL: ±0.25% URL (Each)
 • 316 stainless steel, explosion proof housing
 • Compact: 2.2 in./55.9 mm face to face dimension
 • Hermetically sealed leads
 • Pressure ranges: 0-138 in H2O (0-5 psid) to 0-500 psid
 • Turndown: 5 to 1
 • Zero and span magnetic targets located on housing
 • EMC (EMI/RFI) protection
 • NEMA 4X, IP66 housing
 • FM and ATEX in U.S., Canada and Europe
 • 3 year warranty
 • Light weight: 1.8 lbs. (0.8 kg)

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  24
 • Hôm nay:
  3738
 • Tuần này:
  10364
 • Tuần trước:
  9957
 • Tháng trước:
  18824
 • Tất cả:
  1143842
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved