Type 6213 Burkert - Van điện từ Burkert Type 6213

Xuất xứ:
Đức
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Nhà phân phối Burkert Việt Nam
Thành phần:
Van điện từ
Mã sản phẩm:
Type 6213

TMP VIETNAM - Chuyên cung cấp thiết bị của hãng Burkert, van điện từ Burkert, van khí nén burkert

Type 6213 Burkert - Van điện từ Burkert Type 6213

Đại lý phân phối van Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert - Burkert Vietnam

Type 6213

Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve

 • Servo-assisted diaphragm with diameter of up to DN40
 • Spring coupled diaphragm opens without differential pressure
 • Vibration-proof, screwed coil system
 • Damped design for quiet closing
 • Compact construction with high flow rate

Mã code : Van điện từ Solenoid Type 6213 Burkert

Ident No. 178899

Ident No. 221734

Ident No. 246264

Ident No. 333671

Ident No. 178902

Ident No. 221735

Ident No. 246266

Ident No. 333672

Ident No. 178906

Ident No. 221736

Ident No. 246267

Ident No. 333674

Ident No. 189592

Ident No. 221737

Ident No. 246268

Ident No. 333675

Ident No. 221598

Ident No. 221738

Ident No. 246269

Ident No. 333676

Ident No. 221599

Ident No. 221739

Ident No. 246271

Ident No. 333677

Ident No. 221600

Ident No. 221740

Ident No. 246272

Ident No. 333678

Ident No. 221601

Ident No. 221741

Ident No. 246273

Ident No. 333680

Ident No. 221604

Ident No. 221742

Ident No. 246275

Ident No. 333681

Ident No. 221606

Ident No. 221744

Ident No. 246276

Ident No. 333682

Ident No. 221607

Ident No. 221745

Ident No. 246278

Ident No. 333683

Ident No. 221609

Ident No. 221746

Ident No. 246279

Ident No. 333684

Ident No. 221614

Ident No. 221747

Ident No. 246280

Ident No. 333685

Ident No. 221618

Ident No. 221748

Ident No. 246281

Ident No. 333686

Ident No. 221621

Ident No. 221749

Ident No. 246282

Ident No. 333687

Ident No. 221622

Ident No. 221750

Ident No. 246283

Ident No. 333688

Ident No. 221623

Ident No. 221751

Ident No. 246284

Ident No. 333689

Ident No. 221625

Ident No. 221752

Ident No. 246285

Ident No. 333690

Ident No. 221630

Ident No. 221754

Ident No. 246286

Ident No. 333691

Ident No. 221631

Ident No. 221755

Ident No. 246290

Ident No. 333692

Ident No. 221633

Ident No. 221756

Ident No. 246298

Ident No. 333693

Ident No. 221634

Ident No. 221759

Ident No. 246299

Ident No. 333694

Ident No. 221635

Ident No. 221760

Ident No. 246300

Ident No. 333695

Ident No. 221637

Ident No. 221761

Ident No. 246302

Ident No. 333696

Ident No. 221638

Ident No. 221763

Ident No. 246305

Ident No. 333697

Ident No. 221641

Ident No. 221764

Ident No. 246306

Ident No. 333698

Ident No. 221642

Ident No. 222123

Ident No. 246307

Ident No. 333699

Ident No. 221645

Ident No. 222124

Ident No. 247263

Ident No. 333700

Ident No. 221646

Ident No. 222125

Ident No. 247265

Ident No. 333701

Ident No. 221649

Ident No. 222127

Ident No. 247267

Ident No. 333702

Ident No. 221650

Ident No. 222128

Ident No. 247882

Ident No. 333703

Ident No. 221653

Ident No. 222129

Ident No. 248070

Ident No. 333704

Ident No. 221657

Ident No. 222133

Ident No. 248456

Ident No. 333705

Ident No. 221662

Ident No. 222134

Ident No. 248495

Ident No. 333706

Ident No. 221665

Ident No. 222135

Ident No. 248954

Ident No. 333707

Ident No. 221670

Ident No. 222136

Ident No. 248956

Ident No. 333708

Ident No. 221673

Ident No. 222137

Ident No. 248971

Ident No. 333709

Ident No. 221674

Ident No. 222138

Ident No. 248974

Ident No. 333710

Ident No. 221677

Ident No. 222139

Ident No. 248996

Ident No. 333711

Ident No. 221728

Ident No. 222140

Ident No. 248997

Ident No. 333712

Ident No. 221732

Ident No. 222141

Ident No. 248998

Ident No. 333713

Ident No. 221753

Ident No. 222143

Ident No. 249000

Ident No. 333714

Ident No. 221757

Ident No. 222145

Ident No. 249007

Ident No. 333715

Ident No. 221758

Ident No. 222147

Ident No. 249011

Ident No. 333716

Ident No. 221762

Ident No. 222149

Ident No. 249013

Ident No. 333717

Ident No. 221765

Ident No. 222151

Ident No. 249015

Ident No. 333718

Ident No. 222122

Ident No. 222152

Ident No. 249017

Ident No. 333719

Ident No. 222126

Ident No. 222154

Ident No. 249021

Ident No. 333720

Ident No. 222150

Ident No. 222157

Ident No. 249053

Ident No. 333721

Ident No. 222153

Ident No. 222160

Ident No. 249074

Ident No. 333722

Ident No. 222155

Ident No. 222166

Ident No. 249079

Ident No. 333723

Ident No. 222156

Ident No. 222169

Ident No. 249348

Ident No. 333724

Ident No. 222158

Ident No. 222172

Ident No. 249454

Ident No. 333725

Ident No. 222159

Ident No. 222173

Ident No. 249462

Ident No. 333726

Ident No. 222161

Ident No. 222175

Ident No. 249913

Ident No. 333727

Ident No. 222168

Ident No. 222177

Ident No. 250075

Ident No. 333728

Ident No. 222170

Ident No. 222178

Ident No. 250192

Ident No. 333729

Ident No. 222171

Ident No. 222179

Ident No. 250194

Ident No. 333730

Ident No. 222174

Ident No. 222180

Ident No. 250199

Ident No. 333731

Ident No. 222176

Ident No. 222182

Ident No. 250279

Ident No. 333732

Ident No. 227533

Ident No. 222183

Ident No. 250707

Ident No. 333733

Ident No. 227534

Ident No. 222185

Ident No. 250773

Ident No. 333734

Ident No. 227535

Ident No. 222186

Ident No. 250944

Ident No. 333735

Ident No. 227542

Ident No. 222187

Ident No. 251017

Ident No. 333736

Ident No. 227543

Ident No. 222188

Ident No. 251198

Ident No. 333737

Ident No. 270904

Ident No. 222189

Ident No. 251427

Ident No. 333738

Ident No. 221602

Ident No. 222190

Ident No. 252111

Ident No. 333739

Ident No. 221603

Ident No. 222191

Ident No. 252120

Ident No. 333740

Ident No. 221605

Ident No. 222193

Ident No. 252124

Ident No. 333741

Ident No. 221654

Ident No. 222194

Ident No. 252128

Ident No. 333850

Ident No. 221655

Ident No. 222195

Ident No. 252136

Ident No. 333851

Ident No. 229904

Ident No. 222197

Ident No. 252141

Ident No. 333853

Ident No. 233463

Ident No. 222199

Ident No. 252143

Ident No. 333854

Ident No. 239869

Ident No. 222201

Ident No. 252144

Ident No. 333855

Ident No. 241792

Ident No. 222203

Ident No. 252168

Ident No. 333856

Ident No. 246254

Ident No. 222205

Ident No. 252227

Ident No. 333857

Ident No. 246257

Ident No. 222207

Ident No. 252229

Ident No. 333858

Ident No. 246263

Ident No. 222208

Ident No. 252372

Ident No. 333859

Ident No. 246277

Ident No. 222209

Ident No. 252373

Ident No. 333860

Ident No. 246303

Ident No. 222214

Ident No. 252401

Ident No. 333861

Ident No. 246309

Ident No. 222215

Ident No. 252728

Ident No. 333862

Ident No. 246310

Ident No. 227536

Ident No. 252750

Ident No. 333863

Ident No. 246318

Ident No. 227537

Ident No. 252756

Ident No. 333864

Ident No. 248697

Ident No. 227538

Ident No. 252781

Ident No. 333865

Ident No. 248955

Ident No. 227539

Ident No. 252792

Ident No. 333866

Ident No. 248958

Ident No. 227541

Ident No. 253299

Ident No. 333867

Ident No. 248959

Ident No. 227544

Ident No. 253519

Ident No. 333868

Ident No. 248970

Ident No. 227545

Ident No. 253522

Ident No. 333869

Ident No. 250372

Ident No. 227546

Ident No. 253524

Ident No. 333870

Ident No. 250888

Ident No. 227547

Ident No. 253525

Ident No. 333871

Ident No. 251771

Ident No. 227548

Ident No. 253530

Ident No. 333872

Ident No. 252072

Ident No. 227549

Ident No. 253740

Ident No. 333873

Ident No. 252130

Ident No. 227550

Ident No. 253789

Ident No. 333874

Ident No. 252399

Ident No. 227551

Ident No. 254159

Ident No. 333875

Ident No. 252402

Ident No. 227552

Ident No. 254250

Ident No. 333876

Ident No. 252547

Ident No. 227554

Ident No. 254263

Ident No. 333877

Ident No. 253520

Ident No. 227555

Ident No. 254264

Ident No. 333878

Ident No. 253521

Ident No. 227556

Ident No. 254267

Ident No. 333879

Ident No. 253523

Ident No. 227557

Ident No. 254268

Ident No. 333880

Ident No. 255379

Ident No. 227558

Ident No. 254553

Ident No. 333881

Ident No. 258231

Ident No. 227724

Ident No. 255008

Ident No. 333882

Ident No. 267215

Ident No. 227725

Ident No. 255143

Ident No. 333883

Ident No. 267916

Ident No. 227726

Ident No. 255381

Ident No. 333884

Ident No. 178900

Ident No. 227728

Ident No. 255798

Ident No. 333885

Ident No. 178907

Ident No. 227729

Ident No. 255801

Ident No. 333886

Ident No. 178908

Ident No. 227730

Ident No. 256685

Ident No. 333887

Ident No. 178909

Ident No. 228429

Ident No. 256687

Ident No. 333888

Ident No. 178910

Ident No. 228430

Ident No. 256741

Ident No. 333889

Ident No. 178911

Ident No. 228431

Ident No. 258223

Ident No. 333890

Ident No. 205351

Ident No. 228432

Ident No. 258226

Ident No. 333891

Ident No. 208422

Ident No. 228433

Ident No. 258227

Ident No. 333892

Ident No. 208694

Ident No. 228434

Ident No. 258230

Ident No. 333893

Ident No. 213132

Ident No. 228435

Ident No. 258235

Ident No. 333894

Ident No. 220584

Ident No. 228436

Ident No. 258237

Ident No. 333895

Ident No. 220585

Ident No. 228437

Ident No. 258317

Ident No. 333896

Ident No. 221608

Ident No. 228438

Ident No. 258319

Ident No. 333897

Ident No. 221610

Ident No. 228439

Ident No. 258321

Ident No. 333898

Ident No. 221611

Ident No. 228440

Ident No. 259273

Ident No. 333899

Ident No. 221612

Ident No. 249056

Ident No. 259602

Ident No. 333900

Ident No. 221613

Ident No. 270890

Ident No. 263062

Ident No. 333901

Ident No. 221615

Ident No. 270893

Ident No. 263069

Ident No. 333902

Ident No. 221616

Ident No. 270894

Ident No. 263407

Ident No. 333903

Ident No. 221617

Ident No. 270895

Ident No. 264465

Ident No. 333904

Ident No. 221619

Ident No. 270898

Ident No. 264467

Ident No. 333905

Ident No. 221620

Ident No. 270899

Ident No. 265345

Ident No. 333906

Ident No. 221624

Ident No. 270900

Ident No. 267594

Ident No. 333907

Ident No. 221626

Ident No. 270903

Ident No. 267643

Ident No. 333908

Ident No. 221627

Ident No. 270905

Ident No. 267929

Ident No. 333909

Ident No. 221628

Ident No. 270906

Ident No. 267945

Ident No. 333910

Ident No. 221629

Ident No. 270907

Ident No. 267947

Ident No. 333911

Ident No. 221632

Ident No. 270908

Ident No. 267948

Ident No. 333912

Ident No. 221636

Ident No. 273624

Ident No. 268288

Ident No. 333913

Ident No. 221639

Ident No. 273631

Ident No. 270978

Ident No. 333914

Ident No. 221640

Ident No. 311670

Ident No. 271959

Ident No. 333915

Ident No. 221643

Ident No. 311674

Ident No. 272741

Ident No. 333916

Ident No. 221644

Ident No. 311679

Ident No. 272742

Ident No. 333917

Ident No. 221647

Ident No. 311681

Ident No. 274677

Ident No. 333918

Ident No. 221648

Ident No. 311684

Ident No. 274737

Ident No. 333919

Ident No. 221651

Ident No. 311688

Ident No. 276681

Ident No. 333920

Ident No. 221652

Ident No. 311691

Ident No. 277317

Ident No. 333921

Ident No. 221656

Ident No. 311693

Ident No. 277495

Ident No. 333922

Ident No. 221658

Ident No. 311696

Ident No. 278151

Ident No. 333923

Ident No. 221659

Ident No. 312244

Ident No. 278154

Ident No. 333924

Ident No. 221660

Ident No. 312246

Ident No. 278260

Ident No. 333925

Ident No. 221661

Ident No. 312247

Ident No. 280518

Ident No. 333926

Ident No. 221663

Ident No. 312248

Ident No. 282597

Ident No. 333927

Ident No. 221664

Ident No. 312249

Ident No. 282598

Ident No. 333928

Ident No. 221666

Ident No. 312250

Ident No. 285413

Ident No. 333929

Ident No. 221667

Ident No. 334822

Ident No. 285635

Ident No. 333930

Ident No. 221668

Ident No. 334823

Ident No. 285849

Ident No. 333931

Ident No. 221669

Ident No. 334824

Ident No. 286139

Ident No. 333932

Ident No. 221671

Ident No. 334827

Ident No. 286836

Ident No. 333933

Ident No. 221672

Ident No. 334828

Ident No. 286837

Ident No. 333934

Ident No. 221675

Ident No. 334829

Ident No. 286839

Ident No. 333935

Ident No. 221676

Ident No. 334830

Ident No. 289527

Ident No. 333936

Ident No. 221678

Ident No. 334832

Ident No. 290862

Ident No. 333937

Ident No. 221679

Ident No. 334833

Ident No. 292272

Ident No. 333938

Ident No. 221680

Ident No. 334836

Ident No. 293043

Ident No. 333939

Ident No. 221681

Ident No. 334837

Ident No. 294889

Ident No. 334619

Ident No. 221684

Ident No. 334840

Ident No. 294979

Ident No. 334621

Ident No. 221685

Ident No. 334842

Ident No. 297456

Ident No. 334622

Ident No. 221686

Ident No. 334845

Ident No. 297983

Ident No. 334623

Ident No. 221693

Ident No. 334846

Ident No. 299800

Ident No. 334624

Ident No. 221694

Ident No. 334943

Ident No. 302873

Ident No. 334625

Ident No. 221695

Ident No. 205281

Ident No. 303074

Ident No. 334626

Ident No. 221696

Ident No. 208653

Ident No. 303080

Ident No. 334867

Ident No. 221697

Ident No. 220581

Ident No. 303255

Ident No. 334949

Ident No. 221698

Ident No. 220587

Ident No. 305955

Ident No. 335023

Ident No. 221699

Ident No. 221726

Ident No. 312629

Ident No. 335026

Ident No. 221702

Ident No. 226700

Ident No. 323608

Ident No. 335029

Ident No. 221703

Ident No. 229483

Ident No. 323679

Ident No. 335812

Ident No. 221704

Ident No. 229493

Ident No. 323684

Ident No. 336100

Ident No. 221705

Ident No. 231574

Ident No. 323686

Ident No. 336102

Ident No. 221706

Ident No. 231578

Ident No. 323688

Ident No. 336103

Ident No. 221708

Ident No. 231580

Ident No. 326202

Ident No. 336104

Ident No. 221709

Ident No. 231582

Ident No. 327814

Ident No. 336105

Ident No. 221710

Ident No. 237743

Ident No. 333650

Ident No. 336606

Ident No. 221711

Ident No. 237747

Ident No. 333651

Ident No. 336610

Ident No. 221712

Ident No. 237748

Ident No. 333652

Ident No. 336611

Ident No. 221713

Ident No. 237749

Ident No. 333653

Ident No. 336614

Ident No. 221714

Ident No. 237769

Ident No. 333654

Ident No. 336617

Ident No. 221715

Ident No. 237770

Ident No. 333655

Ident No. 337917

Ident No. 221716

Ident No. 238877

Ident No. 333656

Ident No. 338331

Ident No. 221717

Ident No. 238878

Ident No. 333657

Ident No. 338541

Ident No. 221718

Ident No. 239862

Ident No. 333658

Ident No. 338944

Ident No. 221719

Ident No. 239863

Ident No. 333659

Ident No. 338945

Ident No. 221720

Ident No. 239865

Ident No. 333660

Ident No. 338947

Ident No. 221721

Ident No. 239868

Ident No. 333661

Ident No. 338948

Ident No. 221722

Ident No. 240380

Ident No. 333662

Ident No. 507441

Ident No. 221723

Ident No. 240948

Ident No. 333663

Ident No. 507442

Ident No. 221724

Ident No. 246249

Ident No. 333664

Ident No. 507445

Ident No. 221725

Ident No. 246251

Ident No. 333665

Ident No. 507447

Ident No. 221727

Ident No. 246252

Ident No. 333666

Ident No. 507448

Ident No. 221729

Ident No. 246253

Ident No. 333667

Ident No. 507449

Ident No. 221730

Ident No. 246255

Ident No. 333668

Ident No. 507450

Ident No. 221731

Ident No. 246256

Ident No. 333669

Ident No. 507454

Ident No. 221733

Ident No. 246261

Ident No. 333670

Ident No. 92182249

 Van điện từ Burkert Type 6213

Name

Value

Unit

Type 6213
Operation servo-controlled
Actuator type Plunger valve
Main valve operating principle Diaphragm valve
Switch function on/off
Media separation No
Valve function A - normally closed - inlet port 1 (P/NC)
Fluidic port connection number 2
Valve function number of switching positions 2
Valve function manual actuation No
Flow Above seat
Nominal pressure min 0 bar
Nominal pressure max (liquid) 10 bar
Nominal pressure (DIN EN 1333) PN 10
Main valve orifice 1 (P) (mm) 13 mm
Main valve orifice 1 (inch) 1/2 inch
Kv value (water) 3,6 m3/h
Main valve wetted material Brass
Port connection 1 type Inner thread
Port connection 1 thread type G
Port connection 1 thread marking 1/2
Port connection 2 type Inner thread
Port connection 2 thread type G
Port connection 2 thread marking 1/2
Valve seat material Brass
Medium-contacting part core material Stainless steel
Medium-contacting part stopper material Stainless steel
Pilot control material medium-contacting PA (Polyamide)
Valve body cover material Stainless steel
Seat seal material category Elastomer
Seat seal material NBR (Nitrile rubber)
Sealing toward outside material NBR (Nitrile rubber)
Temperature environment min -10 °C
Temperature environment max 55 °C
Temperature medium min -10 °C
Temperature medium max 80 °C
Voltage / rated voltage 24 V
Voltage / rated voltage 24 V
Voltage tolerance negative 10 %
Voltage tolerance positive 10 %
Voltage frequency 50/60 Hz
AC voltage Yes
DC voltage No
Battery voltage No
Rated power consumption 16 W
Electrical connection sort Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803
Electrical connection number of contacts 2 + Grounding conductor
Cable plug in delivery not included
Electrical connection position in direction of flow left
Protection type (IP max. with suitable connector) IP65
Coil type placed on top
Coil insulation material (encasement) Epoxy
Coil size 42 mm
Coil wiring overvoltage protection without
Coil wiring rectifier No
Coil wiring polarity protection No
Coil wiring polarity recovery diode No
Coil special feature for high temperatures
Thermal insulation class of the actuator H
Nominal operation/Duty cycle 100 %
Switch time open min 50 ms
Switch time open max. 100 ms
Switch time close min 200 ms
Switch time close max. 400 ms
Valve setting opening time No
Valve setting closing time No
Back-pressure-resistant version No
Vacuum version No
Analysis version No
Oil burner valve No
Steam version No
Pilot control orifice (mm) 1,1 mm
Pilot control seal material NBR (Nitrile rubber)
Pilot control centrally bolted Yes
Low-noise version No
Core guide Sliding ring
Main valve with integrated screen No
Installation length 58 mm
Parts free of silicone Yes (according to DIS 1000020797)
Parts free of oil and grease Yes (according to DIS 1000020797)
Valve construction Valve complete
Weight 0,827000 kg
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  768
 • Tuần này:
  8558
 • Tuần trước:
  9584
 • Tháng trước:
  16925
 • Tất cả:
  276415
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved