Type 2000 Burkert - Van góc Burkert Type 2000 - Burkert Vietnam

Xuất xứ:
Đức
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Nhà phân phối Burkert Việt Nam
Thành phần:
van góc
Mã sản phẩm:
Type 2000

Nhà phân phối Van Burkert chính hãng tại Việt Nam

Type 2000 Burkert - Van góc Burkert Type 2000 - Burkert Vietnam

Tăng Minh Phát - Đại lý lý phân Burkert Việt Nam

Type 2000 Burkert Vietnam - Van góc Type 2000 Burkert

Type 2000

Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC

 • Stainless steel or gunmetal housing with sleeve, clamped or welded connection
 • Long service life
 • High flow rate
 • Robust actuators with modular accessory program

Order Ident No.

Ident No. 1134

Ident No. 2047

Ident No. 186588

Ident No. 263513

Ident No. 1140

Ident No. 2072

Ident No. 186721

Ident No. 264880

Ident No. 1251

Ident No. 2149

Ident No. 186725

Ident No. 266338

Ident No. 1392

Ident No. 2151

Ident No. 186785

Ident No. 267168

Ident No. 1393

Ident No. 2158

Ident No. 186787

Ident No. 269760

Ident No. 1394

Ident No. 2159

Ident No. 186919

Ident No. 270158

Ident No. 1397

Ident No. 2160

Ident No. 186967

Ident No. 271077

Ident No. 1401

Ident No. 2164

Ident No. 186969

Ident No. 272623

Ident No. 1447

Ident No. 2170

Ident No. 186970

Ident No. 274613

Ident No. 1449

Ident No. 2171

Ident No. 186971

Ident No. 274620

Ident No. 1593

Ident No. 2172

Ident No. 187004

Ident No. 274662

Ident No. 2150

Ident No. 2180

Ident No. 187338

Ident No. 276905

Ident No. 142613

Ident No. 2181

Ident No. 187584

Ident No. 277104

Ident No. 143443

Ident No. 2186

Ident No. 187630

Ident No. 277502

Ident No. 143444

Ident No. 2325

Ident No. 187635

Ident No. 279635

Ident No. 143445

Ident No. 2380

Ident No. 187637

Ident No. 282541

Ident No. 143448

Ident No. 2381

Ident No. 187638

Ident No. 282739

Ident No. 154678

Ident No. 2382

Ident No. 187670

Ident No. 283236

Ident No. 169344

Ident No. 2383

Ident No. 187681

Ident No. 286081

Ident No. 178614

Ident No. 2384

Ident No. 187683

Ident No. 289110

Ident No. 210644

Ident No. 2385

Ident No. 187684

Ident No. 289111

Ident No. 212149

Ident No. 2386

Ident No. 187832

Ident No. 289112

Ident No. 246068

Ident No. 2393

Ident No. 187833

Ident No. 289113

Ident No. 246071

Ident No. 2433

Ident No. 187852

Ident No. 289137

Ident No. 342352

Ident No. 2435

Ident No. 187857

Ident No. 289637

Ident No. 344381

Ident No. 3063

Ident No. 187864

Ident No. 289642

Ident No. 344382

Ident No. 130505

Ident No. 187866

Ident No. 289644

Ident No. 344383

Ident No. 130687

Ident No. 187929

Ident No. 289679

Ident No. 344384

Ident No. 130689

Ident No. 187957

Ident No. 290011

Ident No. 344385

Ident No. 131830

Ident No. 189318

Ident No. 290659

Ident No. 344386

Ident No. 131898

Ident No. 189319

Ident No. 293200

Ident No. 344387

Ident No. 131899

Ident No. 189367

Ident No. 293452

Ident No. 344388

Ident No. 137260

Ident No. 189403

Ident No. 293622

Ident No. 344389

Ident No. 137261

Ident No. 189944

Ident No. 297465

Ident No. 344390

Ident No. 137362

Ident No. 189945

Ident No. 326350

Ident No. 344395

Ident No. 137552

Ident No. 202929

Ident No. 331340

Ident No. 344396

Ident No. 140963

Ident No. 204259

Ident No. 336548

Ident No. 344397

Ident No. 141950

Ident No. 204361

Ident No. 337466

Ident No. 344398

Ident No. 142253

Ident No. 206117

Ident No. 337569

Ident No. 344400

Ident No. 142615

Ident No. 206270

Ident No. 338952

Ident No. 344401

Ident No. 143450

Ident No. 206485

Ident No. 339560

Ident No. 344402

Ident No. 143452

Ident No. 208289

Ident No. 340137

Ident No. 344405

Ident No. 143453

Ident No. 209045

Ident No. 340589

Ident No. 344406

Ident No. 143454

Ident No. 209346

Ident No. 340590

Ident No. 344407

Ident No. 143455

Ident No. 209596

Ident No. 340591

Ident No. 344408

Ident No. 143456

Ident No. 211252

Ident No. 340787

Ident No. 344411

Ident No. 143457

Ident No. 212911

Ident No. 344393

Ident No. 344412

Ident No. 143458

Ident No. 213439

Ident No. 344399

Ident No. 344413

Ident No. 143459

Ident No. 215321

Ident No. 344409

Ident No. 344432

Ident No. 143460

Ident No. 215485

Ident No. 344435

Ident No. 344433

Ident No. 144185

Ident No. 216000

Ident No. 344445

Ident No. 344434

Ident No. 145908

Ident No. 218145

Ident No. 344447

Ident No. 344451

Ident No. 147375

Ident No. 218146

Ident No. 344450

Ident No. 344453

Ident No. 147519

Ident No. 218147

Ident No. 344452

Ident No. 344454

Ident No. 150393

Ident No. 218387

Ident No. 344456

Ident No. 344457

Ident No. 152723

Ident No. 218389

Ident No. 344458

Ident No. 344459

Ident No. 152931

Ident No. 219802

Ident No. 344473

Ident No. 344460

Ident No. 152932

Ident No. 220814

Ident No. 344474

Ident No. 344461

Ident No. 154675

Ident No. 220815

Ident No. 344475

Ident No. 344462

Ident No. 154676

Ident No. 221351

Ident No. 344478

Ident No. 344463

Ident No. 154681

Ident No. 223638

Ident No. 344479

Ident No. 344464

Ident No. 154880

Ident No. 224931

Ident No. 344480

Ident No. 344465

Ident No. 154887

Ident No. 225244

Ident No. 344482

Ident No. 344485

Ident No. 154888

Ident No. 225425

Ident No. 344483

Ident No. 344487

Ident No. 154889

Ident No. 226632

Ident No. 344484

Ident No. 344522

Ident No. 154890

Ident No. 227081

Ident No. 344499

Ident No. 344523

Ident No. 154891

Ident No. 227528

Ident No. 344503

Ident No. 344526

Ident No. 154987

Ident No. 228061

Ident No. 344504

Ident No. 344527

Ident No. 155072

Ident No. 228325

Ident No. 344509

Ident No. 344528

Ident No. 155741

Ident No. 228375

Ident No. 344511

Ident No. 344530

Ident No. 156213

Ident No. 228904

Ident No. 344512

Ident No. 344531

Ident No. 156270

Ident No. 229262

Ident No. 344520

Ident No. 344532

Ident No. 157013

Ident No. 229875

Ident No. 344521

Ident No. 344533

Ident No. 159650

Ident No. 229907

Ident No. 344538

Ident No. 344534

Ident No. 160538

Ident No. 229908

Ident No. 344540

Ident No. 344535

Ident No. 161472

Ident No. 230133

Ident No. 344541

Ident No. 344536

Ident No. 161855

Ident No. 232790

Ident No. 344547

Ident No. 344537

Ident No. 162511

Ident No. 233035

Ident No. 344551

Ident No. 344549

Ident No. 162591

Ident No. 233037

Ident No. 344555

Ident No. 344550

Ident No. 164238

Ident No. 233038

Ident No. 344556

Ident No. 344554

Ident No. 164239

Ident No. 233040

Ident No. 344557

Ident No. 344583

Ident No. 164579

Ident No. 233041

Ident No. 344558

Ident No. 344602

Ident No. 165420

Ident No. 233191

Ident No. 344559

Ident No. 344614

Ident No. 165588

Ident No. 233358

Ident No. 344560

Ident No. 344617

Ident No. 165985

Ident No. 233359

Ident No. 344561

Ident No. 344625

Ident No. 166294

Ident No. 233442

Ident No. 344562

Ident No. 344630

Ident No. 166315

Ident No. 233445

Ident No. 344564

Ident No. 344632

Ident No. 166536

Ident No. 233447

Ident No. 344565

Ident No. 344633

Ident No. 167371

Ident No. 233449

Ident No. 344566

Ident No. 344634

Ident No. 167389

Ident No. 233611

Ident No. 344567

Ident No. 344636

Ident No. 168136

Ident No. 233613

Ident No. 344568

Ident No. 344645

Ident No. 168835

Ident No. 233837

Ident No. 344569

Ident No. 344646

Ident No. 169989

Ident No. 233839

Ident No. 344571

Ident No. 344652

Ident No. 171013

Ident No. 234336

Ident No. 344573

Ident No. 344653

Ident No. 174554

Ident No. 234712

Ident No. 344574

Ident No. 344654

Ident No. 174671

Ident No. 235835

Ident No. 344576

Ident No. 344655

Ident No. 175574

Ident No. 235927

Ident No. 344580

Ident No. 344656

Ident No. 175575

Ident No. 235932

Ident No. 344581

Ident No. 344657

Ident No. 175576

Ident No. 235933

Ident No. 344582

Ident No. 344658

Ident No. 175580

Ident No. 237056

Ident No. 344587

Ident No. 344659

Ident No. 175749

Ident No. 237208

Ident No. 344600

Ident No. 344661

Ident No. 176451

Ident No. 237212

Ident No. 344603

Ident No. 344663

Ident No. 176729

Ident No. 237214

Ident No. 344605

Ident No. 344664

Ident No. 178612

Ident No. 237523

Ident No. 344639

Ident No. 344665

Ident No. 178613

Ident No. 237524

Ident No. 344641

Ident No. 344666

Ident No. 179461

Ident No. 237706

Ident No. 344642

Ident No. 344667

Ident No. 180376

Ident No. 237707

Ident No. 344643

Ident No. 344668

Ident No. 180377

Ident No. 237708

Ident No. 344669

Ident No. 344673

Ident No. 180378

Ident No. 237780

Ident No. 344671

Ident No. 344674

Ident No. 180380

Ident No. 237931

Ident No. 344672

Ident No. 344676

Ident No. 181965

Ident No. 238064

Ident No. 345470

Ident No. 344679

Ident No. 182750

Ident No. 238092

Ident No. 345471

Ident No. 344681

Ident No. 182796

Ident No. 238252

Ident No. 345475

Ident No. 344682

Ident No. 182917

Ident No. 240110

Ident No. 345476

Ident No. 344683

Ident No. 183193

Ident No. 240111

Ident No. 345478

Ident No. 344684

Ident No. 183245

Ident No. 240113

Ident No. 415070

Ident No. 344685

Ident No. 183246

Ident No. 240114

Ident No. 415071

Ident No. 344686

Ident No. 183247

Ident No. 240116

Ident No. 415072

Ident No. 344687

Ident No. 183248

Ident No. 240201

Ident No. 415075

Ident No. 344688

Ident No. 183249

Ident No. 240203

Ident No. 415076

Ident No. 344690

Ident No. 183264

Ident No. 240666

Ident No. 415077

Ident No. 344691

Ident No. 183265

Ident No. 241197

Ident No. 415078

Ident No. 344692

Ident No. 183266

Ident No. 241738

Ident No. 415079

Ident No. 344693

Ident No. 183267

Ident No. 241925

Ident No. 415080

Ident No. 344694

Ident No. 183268

Ident No. 242232

Ident No. 415081

Ident No. 344695

Ident No. 183269

Ident No. 242625

Ident No. 415082

Ident No. 344696

Ident No. 183270

Ident No. 242627

Ident No. 415083

Ident No. 344697

Ident No. 183271

Ident No. 242628

Ident No. 415084

Ident No. 344698

Ident No. 183273

Ident No. 242724

Ident No. 415085

Ident No. 345485

Ident No. 183278

Ident No. 244518

Ident No. 415086

Ident No. 345487

Ident No. 183279

Ident No. 244520

Ident No. 415087

Ident No. 1239

Ident No. 183280

Ident No. 244800

Ident No. 428538

Ident No. 1368

Ident No. 183283

Ident No. 245004

Ident No. 431530

Ident No. 1372

Ident No. 183284

Ident No. 245261

Ident No. 454610

Ident No. 1373

Ident No. 183286

Ident No. 245389

Ident No. 454624

Ident No. 1377

Ident No. 183288

Ident No. 245520

Ident No. 454625

Ident No. 1402

Ident No. 183290

Ident No. 246066

Ident No. 459053

Ident No. 1414

Ident No. 183291

Ident No. 246067

Ident No. 459054

Ident No. 1415

Ident No. 183603

Ident No. 246069

Ident No. 463393

Ident No. 1416

Ident No. 183755

Ident No. 246070

Ident No. 463570

Ident No. 1448

Ident No. 183756

Ident No. 246166

Ident No. 463571

Ident No. 1488

Ident No. 183757

Ident No. 246639

Ident No. 463574

Ident No. 1489

Ident No. 183758

Ident No. 246722

Ident No. 463575

Ident No. 1490

Ident No. 184195

Ident No. 247191

Ident No. 463591

Ident No. 1491

Ident No. 185071

Ident No. 248230

Ident No. 463616

Ident No. 1492

Ident No. 185734

Ident No. 249003

Ident No. 463624

Ident No. 1595

Ident No. 185736

Ident No. 250561

Ident No. 463634

Ident No. 1601

Ident No. 186108

Ident No. 252542

Ident No. 463641

Ident No. 1603

Ident No. 186286

Ident No. 253955

Ident No. 463647

Ident No. 1668

Ident No. 186512

Ident No. 253998

Ident No. 464014

Ident No. 1669

Ident No. 186531

Ident No. 256031

Ident No. 464854

Ident No. 1703

Ident No. 186548

Ident No. 256894

Ident No. 464855

Ident No. 1710

Ident No. 186549

Ident No. 257384

Ident No. 465824

Ident No. 1712

Ident No. 186550

Ident No. 257579

Ident No. 505052

Ident No. 1716

Ident No. 186552

Ident No. 260222

Ident No. 505054

Ident No. 1719

Ident No. 186572

Ident No. 260653

Ident No. 507328

Ident No. 1937

Ident No. 186577

Ident No. 260689

Ident No. 507340

Ident No. 2012

Ident No. 186578

Ident No. 261757

Ident No. 507383

Ident No. 2023

Ident No. 186579

Ident No. 263385

Ident No. 507490

Name

Value

Unit

Type 2000
Product sub-group On/off valves
Actuator version Classic
Main valve operating principle Angle seat valve
Valve piloting type Pneumatic
Nominal pressure min 0 bar
Nominal pressure max 7,2 bar
Control pressure min 4,4 bar
Control pressure max 10 bar
Control pressure vacuum No
Temperature environment min -10 °C
Temperature environment max 60 °C
Temperature medium min -10 °C
Temperature medium max 180 °C
Kv value (water) 55 m3/h
Nominal pressure (DIN EN 1333) PN 25
Nominal Pressure (DIN EN 1759) Class 150
CIP capable Yes
SIP capable Yes
Control function A - normally closed (NC)
Fluidic port connection number 2
Valve function number of switching positions 2
Valve function manual actuation No
Valve construction Valve complete
Seat seal material category Plastics
Seat seal material PTFE (Polytetrafluorethylene)
Orifice 50 mm
Body nominal size 50 mm
Body nominal size (IN) 2 inch
Valve body material category Metals
Valve body material Stainless steel
Valve raw body manufacture cast
Valve body surface treatment internal unmachined
Valve body surface treatment external untreated
Port connection 1 type Inner thread
Port connection 1 thread type G
Port connection 1 thread marking 2
Flow Below seat
Installation length 150 mm
Interface to actuator metric
Actuator size 100 mm
Actuator material PA (Polyamide)
Control air connection material Stainless steel
Control air connection type Internal thread
Control air connection thread type G
Control air connection diameter (inch) 1/4 inch
Control air connection 1 pre-mounted Plug
Control air connection 2 pre-mounted Plug
Control air hole diameter 3 mm
Control air connection position in line direction
Control cone No
Actuator increased chemical resistance No
O-ring between cover and bush No
Position monitoring via magnetic piston No
Seal nipple body material Graphite
Packed seal enclosed No
Oxygen version No
Vacuum version No
Additional manual actuation included No
Weight 6,520000 kg
Approval type ATEX, IECEx

   

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  311
 • Tuần này:
  14845
 • Tuần trước:
  24349
 • Tháng trước:
  34495
 • Tất cả:
  2794172
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hoàng Xuân Tiến (Mr)

Hotline: 03888 30881

Email: sale06@tmpvietnam.com

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved