TURCK VIETNAM

Cảm biến tiệm cận Turck Việt Nam - Turck Vietnam - Đại lý phân phối Turck Việt Nam - Cảm biến Turck Việt Nam

NI20U-S30-AN6X NI20U-S30-AP6X-H1141 NI20U-S30-AN6X-H1141 NI30U-M30-AP6X NI30U-M30-AP6X-H1141 NI30U-EM30-AP6X-H1141 NI30U-MT30-AP6X-H1141 NI30U-M30-RP6X-H1141 NI20U-TS12-AP6X2-V1131 NI20U-P30SK-AP6X NI20U-P30SK-AN6X SI3,5-K10-AP6X NI4-DS20-2AP6X2 NI2-Q6,5-AP6/S34 NI2-K09-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34 NI2-Q6,5-AP6-0,2-FS4.4X3/S304 NI2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304 NI2-Q9,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304 NI2-Q9,5-AP6-0,2-FS4.4X3/S304 NI2-Q9,5-AP6-0,15-FS4.4X3/S304 NI2-Q6,5-AP6-0,15-FS4.4X3/S304 NI2-Q9,5-AP6/S34 NI8-P18-AP6/S139-S90 NI8-P18-AN6/S139-S90 NI4-DSC26-2AP6X2-H1141 NI4-DSC26-2AP6X2 NI2-Q6,5-0,1-BDS-2AP6X3-H1141/S34 NI2-Q9,5-0,1-BDS-2AP6X3-H1141/S34 NI2-Q6,5-0,04/0,1-BDS-2AP6X3-H1141/S34 NI1,5-VEP-2AP6-0,185-FS4.4X3/S304 NI2-K08Q-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34 NI2-ISI-0,055-BDS-2AP6X3-H1141/S34 BI5-P18-AP6/S139-S90 BI5-P18-AN6/S139-S90 BI8U-Q10-AP6X2 BI8U-Q10-AP6X2-V1131 BI8U-Q10-AN6X2 BI8U-Q10-AN6X2-V1131 BI8U-Q08-AP6X2-V1131 BI8U-Q08-AP6X2 BI8U-Q08-AN6X2 BI8U-Q08-AN6X2-V1131 NI10U-QP08-AP6X2 NI10U-QP08-AN6X2 NI10U-QP08-AP6X2-0,3-PSG3M NI10U-QP08-AN6X2-0,3-PSG3M BID2-G180-AP6/S220 BID2-G180-AP6/S212 BID2-G180-AP6-H1141/S212 BID2-G180-AP6-H1141/S220 BI4-G12-AP6X-V1131 SI3,5-K10-AN7 SI2-K08-AP7 SI2-K08-AN7 NI4-DSU35-2ASIX4-H1140 NI4-DSU26-2ASIX4-H1140 BI2-G12-Y1X NI5-G12-Y1X BI2-M12-Y1X-H1141 BI2-EM12-Y1X-H1141 NI5-M12-Y1X-H1141 NI5-EM12-Y1X-H1141 BI2-G12-Y2X 7M NI5-G12-Y2X 7M BI2-G12SK-Y1X NI5-G12SK-Y1X BI2-EG12-Y1X/S100 7M NI15-EG30-Y1X/S100 7M BI10-EG30-Y1X/S100 7M NI10-EG18-Y1X/S100 7M BI5-EG18-Y1X/S100 7M NI5-EG12-Y1X/S100 7M BI2-EG12SK-Y1X BI2-EM12WDTC-Y1X BI5-EG18SK-Y1X BI5-EM18WDTC-Y1X BI10-EG30SK-Y1X BI10-EM30WDTC-Y1X BI2-Q10S-Y1X NI5-EG12SK-Y1X NI5-EM12WDTC-Y1X NI10-EG18SK-Y1X NI10-EM18WDTC-Y1X NI15-EG30SK-Y1X NI15-EM30WDTC-Y1X BI5-G18-Y1X NI10-G18-Y1X BI5-M18-Y1X-H1141 BI5-EM18-Y1X-H1141 NI10-M18-Y1X-H1141 NI14-G18-Y1X BI5-G18-Y2X 7M BI5-G18SK-Y1X NI10-G18SK-Y1X BI10-G30-Y1X NI15-G30-Y1X BI10-M30-Y1X-H1141 BI10-EM30-Y1X-H1141 NI15-M30-Y1X-H1141 NI15-G30-Y2X 7M BI10-G30SK-Y1X NI15-G30SK-Y1X BI2-P12-Y1X BI2-P12-Y1X/S97 NI5-P12-Y1X BI2-P12SK-Y1X NI5-P12SK-Y1X BI5-P18-Y1X BI5-P18-Y1X/S97 NI10-P18-Y1X NI10-P18-Y1X/S97 BI5-P18SK-Y1X NI10-P18SK-Y1X BI10-P30-Y1X NI15-P30-Y1X BI10-P30SK-Y1X NI15-P30SK-Y1X SI3,5-K10-Y1X BI5-Q08-Y1X BI2-Q5,5K-Y1X BI15-CK40-Y1X-H1141 NI20-CK40-Y1X-H1141 BI2-EG08-AZ14X NI2-Q6,5-ADZ32-0,2-FSB5.4X4/S304 NI2-Q6,5-ADZ32-0,16-FSB5.4X4/S304 NI2-Q6,5-ADZ32-0,1-FSB5.4X4/S304 NI30-Q130-ADZ30X2 NI30-Q130-ADZ30X2-B1131 BI10-Q14-ADZ32X2 BI10-Q14-ADZ32X2/S34 BI15U-CK40-ADZ30X2-B1131 BI15U-CK40-ADZ30X2-B3131.

NI25U-CK40-ADZ30X2-B1131 NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131 NI35U-CK40-AD4X-H1144 NI35U-CK40-ADZ30X2-B1131 NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 BI15U-CP40-FDZ30X2 NI40U-CP40-FDZ30X2 NI75U-CP80-FDZ30X2 BI2U-G12-ADZ32X-B3131 NI8U-G12-ADZ32X-B3131 BI2U-EH6,5-AP6X BI2U-EH6,5-RP6X BI2U-EH6,5-AP6X-V1131 BI2U-EH6,5-AN6X BI2U-EH6,5-AN6X-V1131 BI5U-G18-ADZ30X2-B1331 BI5U-G18-ADZ30X2-B3331 NI12U-G18-ADZ30X2-B1331 NI12U-G18-ADZ30X2-B3331 BI10U-G30-ADZ30X2-B1131 BI10U-G30-ADZ30X2-B3131 NI20U-G30-ADZ30X2-B1131 NI20U-G30-ADZ30X2-B3131 BI5U-M18-ADZ30X2 NI12U-M18-ADZ30X2 BI10U-M30-ADZ30X2 NI20U-M30-ADZ30X2 NI4-DSU35-2ADZ30X2 NI4-DSU35-2ADZ30X2-B1151 NI4-DSU26-2ADZ30X2-B1151 NI4-DSU35TC-2ADZ30X2 NI4-DSU26TC-2ADZ30X2 NI4-DSU26-2ADZ30X2 NI4-DSU35-2ADZ30X2-B1160-FKE4.5 BI5-M18-AZ3X BI5-M18-AZ3X/S120 NI8-M18-AZ3X NI8-M18-AZ3X/S120 BI10-M30-AZ3X BI10-M30-AZ3X/S120 NI15-M30-AZ3X NI15-M30-AZ3X/S120 BI5-S18-AZ3X NI8-S18-AZ3X NI10-P18SK-AZ3X BI10-S30-AZ3X BI10-S30-AZ3X/S97 NI15-S30-AZ3X NI10-K20-AZ3X NI10-K20SK-AZ3X BI2-M12-AD4X BI3-G12K-AD4X BI3-M12-AD4X BI3-M12-AD4X-H1141 BI2U-MT12E-AD4X-0,3-RS4.23/XOR BI5U-MT18M-AD4X-0,3-RS4.23/XOR BI10U-MT30-AD4X-0,3-RS4.23/XOR BI2U-M12E-AD4X-H1144 BI2U-MT12E-AD4X-H1144 BI2U-M12E-AD4X NI5U-M12E-AD4X-H1144 NI5U-M12E-AD4X NI5U-MT12E-AD4X-H1144 BI5U-M18M-AD4X-H1144 BI5U-M18M-AD4X BI5U-MT18M-AD4X-H1144 NI10U-M18M-AD4X-H1144 NI10U-M18M-AD4X NI10U-MT18M-AD4X-H1144 BI10U-M30-AD4X-H1144 BI10U-M30-AD4X BI10U-MT30-AD4X-H1144 NI15U-M30-AD4X-H1144 NI15U-M30-AD4X NI15U-MT30-AD4X-H1144 NI4-M12-AD4X BI2-M12-AD4X-H1141 NI4-M12-AD4X-H1141 BI5-M18-AD4X NI8-M18-AD4X NI8-G12K-AD4X NI8-M12-AD4X NI8-M12-AD4X-H1141 BI5-M18-AD4X-H1141 BI7-M18-AD4X BI7-G18K-AD4X BI7-M18-AD4X-H1141 BI5-Q08-AD4X-V1130 NI8-M18-AD4X-H1141 BI10-M30-AD4X BI12-G30K-AD4X BI12-M30-AD4X BI12-M30-AD4X-H1141 NI15-M30-AD4X NI20-G30K-AD4X BI10-M30-AD4X-H1141 NI15-M30-AD4X-H1141 NI1,5-KS13A-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 NI1,5-KS13R-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 NI1,5-KS13A-2AP6X3-0,2-RS4.4T/S34 NI1,5-KSR13R-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 NI1,5-KSR13A-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 NI1,5-KSR26R-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 NI1,5-KSR26A-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 NI4-DSU35TC-2AD4X2 BIM-M12E-AG4X BI2-S12-AD4X NI4-S12-AD4X BI5-S18-AD4X NI8-S18-AD4X BI10-S30-AD4X NI15-S30-AD4X BI15-CK40-AD4X-H1141 NI20-CK40-AD4X-H1141 BI15-CP40-AD4X NI20-CP40-AD4X NI20-M30-AD4X NI20-M30-AD4X-H1141 BI10F-Q26-AD4X/S34 BI10S-Q26-AD4X/S34 BI10-QN26-AD4X-0,8-RS4.23/S90 BI10-QN26-AD4X-0,15-RS4.23/S90 BI10-QN26-AD4X-0,15XOR-RS4.23/S100-S1589 BI10-QN26-AD4X-0,15XOR-RS4.23/S100-S1589 W/BF BI10-QN26-AD4X-0,8-RS4.23/S90W/BF BI10-QN26-AD4X-0,15-RS4.23/S90W/BF NI4-EG08-AG41X BI2-EG08-AG41X BI2-EG08-AG41X-H1341 NI14-M18-VN6X 7M.

NI30U-EM30WD-VP44X-H1141 BI4U-EM12EWD-VP44X-H1141 BI4U-M12-VP44X-H1141 L100 BI4U-M12-VP44X-H1141 L80 BI5U-M18-AP6X BI5U-M18-AN6X BI8U-EM18MWD-VN44X-H1141 BI5U-K20SK-AP6X BI5U-K20SK-AN6X BI5U-M18-AP6X-H1141 BI5U-M18-AN6X-H1141 BI5U-MT18H-AP6X-H1141 BI5U-MT18H-AN6X-H1141 BI5U-MT18-AP6X-H1141 BI5U-MT18E-AP6X-H1141 BI5U-MT18-AN6X-H1141 BI5U-EM18-AP6X BI5U-EM18-AN6X NI15U-M18-AP6X NI15U-M18-AP6X-H1141 NI15U-EM18-AP6X-H1141 NI15U-MT18-AP6X-H1141 NI15U-M18-AN6X NI15U-M18-AN6X-H1141 NI15U-MT18-AN6X-H1141 BI5U-EM18-AP6X-H1141 BI5U-EM18-AN6X-H1141 BI5U-EG18SK-AP6X BI5U-EG18SK-AN6X BI4U-M12-AN6X-V1131 NI15U-M18-RP6X-H1141 BI5U-S18-AP6X BI5U-S18-AN6X BI5U-Q12-AP6X2 BI5U-Q12-AN6X2 BI5U-Q12-AP6X2-V1131 BI5U-Q12-AN6X2-V1131 BI5U-Q12-AP6X2-H1141 BI5U-Q12-AN6X2-H1141 BI5U-Q12-AP6X2-V1131/F2 BI5U-Q12-VP6X2 7M BI5U-Q12-VN6X2 7M BI5U-S18-AP6X-H1141 BI5U-S18-AN6X-H1141 BI5U-P18SK-AP6X BI5U-P18SK-AN6X BI10U-M30-AP6X BI10U-M30-AN6X BI10U-M30-AP6X-H1141 BI10U-M30-AN6X-H1141 BI10U-MT30H-AP6X-H1141 BI10U-MT30H-AN6X-H1141 BI10U-MT30-AP6X-H1141 BI10U-MT30-AN6X-H1141 BI10U-EM30-AP6X BI10U-EM30-AN6X BI10U-EM30-AP6X-H1141 BI10U-EM30-AN6X-H1141 BI10U-EG30SK-AP6X BI10U-EG30SK-AN6X BI10U-S30-AP6X BI10U-S30-AN6X BI10U-S30-AP6X-H1141 BI10U-S30-AN6X-H1141 BI10U-P30SK-AP6X BI10U-P30SK-AN6X BI15U-M30-AP6X BI15U-M30-AP6X-H1141 BI15U-EM30-AP6X-H1141 BI15U-MT30-AP6X-H1141 BI15U-M30-AN6X BI15U-M30-AN6X-H1141 BI15U-MT30-AN6X-H1141 Bi15U-M30-RP6X-H1141 BI2-M12-VN6X BI2-M12-VN6X-H1141 BI4-M12-VN6X-H1141 BI4-M12E-VN6X-H1141 BI4-M12-VN6X BI4-M12-VN6X 7M NI8U-M12-AP6X NI8U-M12-AN6X NI8U-M12-AP6X-H1141 NI8U-M12EE-AP6X-H1141 NI8U-M12-AN6X-H1141 NI8U-MT12H-AP6X-H1141 NI8U-MT12H-AN6X-H1141 NI8U-MT12-AP6X-H1141 NI8U-MT12-AN6X-H1141 NI8U-EM12-AP6X NI8U-EM12-AN6X NI8U-EM12-AP6X-H1141 NI8U-EM12-AN6X-H1141 NI8U-EG12SK-AP6X NI8U-EG12SK-AN6X NI8U-S12-AP6X NI8U-S12-AN6X NI8U-S12-AP6X-H1141 NI8U-S12-AN6X-H1141 NI30U-M30-AN6X NI30U-M30-AN6X-H1141 NI30U-MT30-AN6X-H1141 NI8U-P12SK-AP6X NI8U-P12SK-AN6X BI8U-MT18-AP6X-H1141 BI8U-M18-AP6X-H1141 BI8U-M18-AP6X BI8U-EM18-AP6X-H1141 BI8U-M18E-AP6X-H1141 BI8U-M18-AN6X BI8U-M18-AN6X-H1141 BI8U-MT18-AN6X-H1141 BI8U-M18-RP6X-H1141 BI8U-M18E-AN6X-H1141 BI8U-MT18E-AP6X-H1141 NI12U-M18-AP6X NI12U-M18-AN6X NI12U-M18-AP6X-H1141 NI12U-M18E-AP6X-H1141 NI12U-M18-AN6X-H1141 NI12U-MT18H-AP6X-H1141 NI12U-MT18H-AN6X-H1141 NI12U-MT18-AP6X-H1141 NI12U-MT18-AN6X-H1141 NI12U-EM18-AP6X NI12U-EM18-AN6X NI12U-K20SK-AP6X NI12U-K20SK-AN6X NI12U-EM18-AP6X-H1141 NI12U-EM18-AN6X-H1141 NI12U-EG18SK-AP6X NI12U-EG18SK-AN6X NI12U-S18-AP6X NI12U-S18-AN6X NI12U-S18-AP6X-H1141 NI12U-S18-AN6X-H1141 NI12U-P18SK-AP6X NI12U-P18SK-AN6X NI20U-M30-AP6X NI20U-M30-AN6X NI20U-M30-AP6X-H1141 NI20U-M30-AN6X-H1141 NI20U-MT30H-AP6X-H1141 NI20U-MT30-AP6X-H1141 NI20U-MT30-AN6X-H1141 NI20U-EM30-AP6X NI20U-EM30-AN6X NI20U-EM30-AP6X-H1141 NI20U-EM30-AN6X-H1141 NI20U-EG30SK-AP6X NI20U-EG30SK-AN6X

TURCK VIETNAM

Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  120
 • Tuần này:
  120
 • Tuần trước:
  13850
 • Tháng trước:
  13850
 • Tất cả:
  1147328
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved